F.A.Q.

 1. Po kojem se principu biraju oni studenti koji će zaista otići na razmjenu studenata?
  Po završetku natječaja radi se rang-lista studenata po fakultetima i smjerovima. Bodove donosi prosjek ocjena na studiju, znanje stranog jezika, godina studija, sveučilišne nagrade, je li student već bio na stručnoj praksi posredstvom IAESTE-a, te rad u IAESTE-u. Studenti sa vrha rang-liste imaju pravo prvog izbora pri dodjeli praksi. Naravno, poslodavac u inozemstvu ima zadnju riječ te na temelju nominacije studenta odlučuje hoće li student biti primljen na praksu.
 2. Ima li veze pad godine?
  Pad godine nema nikakve veze; u obzir se uzima samo godina studija. Ukoliko student ponavlja npr. četvrtu godinu, tretira se kao student redovno upisan u četvrtu godinu.
 3. Od koje godine faksa se može na praksu?
  Na natječaj se mogu prijaviti studenti nakon završene dvije godine studija, dakle od treće godine fakulteta.
 4. Na koliki vremenski period se odlazi?
  Trajanje prakse definira poslodavac, i to može biti bilo koji period, od 6 tjedana do godine dana. Ipak, najčešće su prakse u trajanju dva do tri mjeseca.
 5. Je li svake godine natječaj u isto vrijeme i je li više puta na godinu?
  Natječaj se provodi jednom godišnje, u studenom svake godine.
 6. Bira li se zemlja koja je u interesu pojedinog studenta ili se bira između ponuđenih, ili nešto treće?
  Pri razmjeni praksi nastoje se dobiti zemlje koje su u interesima studenata, međutim to nije uvijek moguće. Za neke zemlje je veliki interes pa ne možemo dobiti baš sve što bi htjeli. Isto tako, ovisi koje struke pojedina zemlja može ponuditi.
 7. Je li potrebno znati jezik zemlje u koju se ide?
  Znanje jezika zemlje u koju se ide nije nužno uvjet. U principu, većina ponuđenih praksi zahtijevaju znanje engleskog jezika, međutim u nekim zemljama (npr. Njemačka, Španjolska) zna se tražiti znanje jezika dotične zemlje.
 8. Treba li imati vizu za odlazak na praksu?
  To ovisi o viznom režimu pojedine zemlje. U principu nije potrebno posebno vaditi vizu za praksu.
 9. Mogu li na razmjenu studenata ići studenti zadnje godine ili 9. semestra?
  Da, potrebno je da kandidat ima status studenta u trenutku prijave na natječaj.
 10. Koliko se studenata otprilike prijavljuje na natječaj svake godine?
  Primjerice, na zagrebačkom sveučilištu se u prosjeku prijavljuje oko 250 studenata godišnje, a na razini Hrvatske oko 400 studenata.
 11. Koliko mjesta za prakse u inozemstu se u prosjeku dijeli u Hrvatskoj svake godine?
  Ta brojka ovisi o broju prikupljenih praksi u Hrvatskoj. Zadnjih nekoliko godina to iznosi oko 120 praksi u cijeloj državi.
 12. Ako znam 3 jezika, moram li dokazivati sva 3?
  Na natječaju za dobivanje stručne prakse boduje se samo jedan strani jezik, međutim strana država može tražiti i znanje dodatnih jezika, koje je u nekim slučajevima (npr. Njemačka) potrebno dokazivati.
 13. Koliki postotak prijavljenih ljudi dobije praksu u inozemstvu?
  Na zagrebačkom sveučilištu, praksu dobije oko 30-40% prijavljenih kandidata, a slično vrijedi i za ostala sveučilišta.
 14. Tko snosi troškove odlaska studenta na praksu (karta, viza, takse, prijevoz u državi gdje se radi, itd.)?
  Troškove odlaska na praksu snosi sam student. U nekim slučajevima, IAESTE odbor države u koju se odlazi omogućava besplatno izdavanje vize. Sve troškove tokom obavljanja prakse također snosi sam student jer je za svoj rad plaćen.
 15. Gdje su smješteni studenti dok su na praksi?
  Kod ovog pitanja ne postoji pravilo. U nekim zemljama studenti su smješteni u studentske domove, negdje su u obiteljima, negdje su u iznajmljenom privatnom smještaju. U velikoj većini zemalja IAESTE odbor pronalazi smejštaj za praktikante.