Statut Udruge

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) i članka 17. Statuta, Skupština Hrvatske udruge za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti održana dne 5. rujna 2015. godine donijela je izmijenjeni i dopunjeni

STATUT

HRVATSKE UDRUGE ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU STUDENATA PRIRODNIH I TEHNIČKIH ZNANOSTI

I.   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti (u daljem tekstu: Udruga); izgledu pečata; zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada udruge; članstvu, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; unutarnjem ustroju udruge; tijelima udruge, njihovu sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova; izboru i opozivu likvidatora; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine te prestanku i postupku s imovinom u slučaju prestanka; načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge.

Članak 2.

Puni naziv Udruge je: Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti.

Skraćeni naziv glasi: HUMRSPTZ.

Naziv na engleskom jeziku je: The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience Croatia.

Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi: IAESTE Croatia.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Udruga ima žiro račun.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Udruga ima svojstvo pravne osobe, te je upisana u registar udruga Republike Hrvatske. Udruga je nevladina, nepolitička i neprofitna.

Udrugu zastupaju predsjednik Udruge i nacionalni tajnik Udruge.

Članak 3.

Udruga može osnivati lokalne odbore koji djeluju sukladno teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske.

Lokalni odbori su ustrojstveni oblici Udruge.

Lokalni odbori nisu pravne osobe.

Lokalni odbor predstavljaju predsjednik i tajnik lokalnog odbora.

Osnivanje lokalnih odbora regulira se Pravilnikom o osnivanju lokalnih odbora, kojeg donosi Nacionalni odbor.

Način rada lokalnih odbora regulira se Pravilnikom o radu lokalnog odbora, kojeg donosi Skupština svakog pojedinog lokalnog odbora.

Članak 4.

Znak Udruge sadrži dvije koncentrične kružnice. Unutar veće kružnice u gornjem dijelu je polukružno ispisano: IAESTE, a u donjem dijelu na podlozi od lišća nalazi se otvorena knjiga. Unutar manje kružnice u mreži meridijana i paralela stilizirano su iscrtani obrisi svih kontinenata na Zemljinoj kugli.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 40 mm. U sredini pečata je znak Udruge, a obodno je ispisan naziv: Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti.

Lokalni odbori imaju pečat definiran Pravilnikom o radu lokalnih odbora.

Članak 5.

Udruga je punopravni član međunarodne asocijacije za razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).

Udruga može surađivati s drugim udrugama i učlanjivati se u slične asocijacije u zemlji i inozemstvu.

Članak 6.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavješćivanjem članova Udruge i putem sredstava javnog priopćavanja.

Članovi se o radu Udruge obavještavaju putem sjednica tijela Udruge, dostavom pisanih materijala te putem elektroničkih medija.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge. Javnost se može isključiti u slučaju izvanrednih sjednica.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog priopćavanja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

II.   CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 7.

Misija Udruge je provođenje programa razmjene kvalitetnih stručnih praksi za svoje članove kako bi se osigurao njihov stručni razvoj te promoviralo međunarodno razumijevanje i suradnja među studentima, akademskim institucijama, poslodavcima i širom zajednicom.

Ciljevi Udruge su:

 • studentima hrvatskih visokoškolskih ustanova pribaviti kvalitetnu stručnu praksu releventnu za njihove studije,
 • pružiti mogućnost stranim studentima da obavljaju stručnu praksu u Hrvatskoj,
 • stranim studentima i njihovim hrvatskim domaćinima biti izvor kulturnog obogaćivanja.

Ostvarivanje ciljeva Udruga osigurava sljedećim djelatnostima:

 • razmjenom studenata s istovrsnim organizacijama iz inozemstva u svrhu obavljanja stručne prakse vezane uz njihov studij,
 • organiziranjem prihvata i smještaja stranih studenata te popratnih sadržaja, bez profita,
 • ostvarivanjem stručne suradnje s domaćim i inozemnim, istovrsnim i srodnim organizacijama,
 • organiziranjem savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova,
 • obavljanjem drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenim Statutom.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području međunarodne suradnje i obrazovanja.

III.   ČLANSTVO

Članak 8.

Članom Udruge može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji dobrovoljno prihvati Statut i opće akte Udruge.

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti koje su članovi Udruge mogu sudjelovati u radu Skupštine, te mogu odlučivati na Skupštini uz pismenu ili usmenu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika (staratelja).

Maloljetne osobe s navršenih 14 godina starosti koje su članovi Udruge sudjeluju u radu Skupštine, te mogu odlučivati na Skupštini uz pismenu ili usmenu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Prijava u članstvo izjavljuje se ispunjavanjem pristupnice, kojom prigodom član izjavljuje u okviru kojeg lokalnog odbora želi djelovati. Članom se postaje s danom upisa u registar članova.

Utvrđuju se tri razine članstva s pripadajućim pravima i obvezama: Pripravnik, Punopravni član, Alumni član. Prevođenje između pojedinih razina članstva uređuju Predsjedništva nadležnih lokalnih odbora sukladno Pravilniku o članstvu, kojeg donosi Nacionalni odbor.

Pripravnici: u ovu kategoriju članstva razvrstavaju se osobe koje se tek uključuju u rad Udruge, osposobljavaju se za aktivno sudjelovanje u njenim djelatnostima, ili pak povremeno sudjeluju u njenim aktivnostima.

Punopravni članovi: u ovu kategoriju članstva razvrstavaju se osobe koje aktivno sudjeluju u djelatnostima Udruge, a koje su provele najmanje tri mjeseca u kategoriji pripravnika.

Alumni članovi: u ovu kategoriju članstva razvrstavaju se osobe koje su provele određeno vrijeme u kategoriji punopravnih članova, ali više nisu u prilici aktivno sudjelovati u djelatnostima udruge.

Članak 9.

U Udruzi se vodi registar članova. Oblik i sadržaj registra te način njegova vođenja propisuje se Pravilnikom o članstvu. Za vođenje Registra je odgovoran nacionalni tajnik Udruge.

Članak 10.

Prava i obveze Pripravnika su:

 • biti obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,
 • aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinositi ostvarivanju njenih djelatnosti,
 • davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
 • pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
 • čuvati i podizati ugled Udruge.

Prava i obveze Punopravnih članova su:

 • birati i biti birani u tijela Udruge,
 • biti obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,
 • aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinositi ostvarivanju njenih djelatnosti,
 • davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
 • pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
 • čuvati i podizati ugled Udruge.

Prava i obveze Alumni članova su:

 • biti obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,
 • biti birani na mjesta Predsjednika lokalnih odbora i Predsjednika Udruge,
 • davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
 • pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
 • čuvati i podizati ugled Udruge.

Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • pisanom izjavom o istupanju iz članstva,
 • isključenjem iz članstva,
 • prestankom djelovanja Udruge.

Članak 12.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako:

 • prekrši odredbe Statuta,
 • prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi,
 • izgubi ugled u zajednici.

Odluku o isključenju donosi Nacionalni odbor i njome automatski prestaju sva prava i obveze člana.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini Udruge u roku od 30 dana. Skupština će o žalbi odlučivati na svojoj sljedećoj sjednici. Odluka Skupštine je konačna.

IV.   TIJELA UDRUGE

Članak 13.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština
 2. Nacionalni odbor
 3. Predsjednik
 4. Nacionalni tajnik
 5. Izvršni odbor
 6. Likvidator

SKUPŠTINA

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je:

 • predsjednik,
 • nacionalni tajnik,
 • po 3 predstavnika iz svakog lokalnog odbora.

Predstavnike lokalnih odbora imenuju predsjedništva lokalnih odbora na mandat u trajanju od 6 mjeseci.

Redovna Skupština Udruge održava se jednom godišnje. Skupštinu saziva i njome rukovodi predsjednik Udruge. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Skupštinu saziva i njome rukovodi Nacionalni tajnik Udruge.

Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu, ili na inicijativu bilo kojeg tijela Udruge ili najmanje jedne trećine punopravnih članova, s tim da je predlagatelj obvezan uz zahtjev dostaviti prijedlog dnevnog reda.

Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagatelja iz prethodnog stavka ovog članka u roku od 15 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvat će je predlagatelj.

U slučaju isteka mandata predsjednika Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 punopravnih članova Udruge, koji su upisani u registar članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 15.

Skupština se saziva dostavljanjem poziva predsjedništvima lokalnih odbora najmanje 7, a najviše 30 dana prije održavanja sjednice. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Članak 16.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina njenih članova.

Ukoliko Skupštini ne pristupi najmanje polovina članova Skupštine, početak sjednice se odgađa 30 minuta, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna najmanje trećina svih članova Skupštine.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, osim za slučajeve u kojima je ovim Statutom drugačije određeno.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine. 

Članak 17.

Skupština donosi poslovnik o vlastitom radu.

Skupština Udruge:

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 • donosi opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
 • osniva lokalne odbore na prijedlog Nacionalnog odbora,
 • bira i razrješava predsjednika Udruge,
 • bira i razrješava nacionalnog tajnika Udruge,
 • bira i razrješava likvidatora Udruge,
 • donosi program rada, financijski plan i usvaja završni račun,
 • razmatra godišnje izvješće predsjednika o radu Udruge,
 • odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Skupština može razriješiti predsjednika i nacionalnog tajnika Udruge i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili povjerene im obveze ne izvršavaju savjesno.

NACIONALNI ODBOR

Članak 18.

Nacionalni odbor je najviše izvršno tijelo Udruge, a čine ga:

 • predsjednik,
 • nacionalni tajnik,
 • predsjednici lokalnih odbora,
 • tajnici lokalnih odbora.

Članak 19.

Mandat Nacionalnog odbora je godinu dana.

Nacionalni odbor i svaki njegov član za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Nacionalni odbor donosi poslovnik o vlastitom radu.

Nacionalni odbor Udruge:

 • raspravlja i odlučuje o pitanjima vezanim za ostvarivanje ciljeva Udruge,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
 • predlaže Skupštini osnivanje lokalnih odbora,
 • razmatra godišnja izvješća predsjednika ili tajnika lokalnih odbora o radu lokalnih odbora,
 • izrađuje prijedloge općih akata potrebnih za djelovanje Udruge,
 • izrađuje prijedloge programa rada, financijskog plana i završnog računa,
 • imenuje članove Izvršnog odbora,
 • razmatra i usvaja izvješća nacionalnog tajnika o radu Izvršnog odbora,
 • odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge i o isključenju članova Udruge,
 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Ukoliko predsjednik ili nacionalni tajnik podnese ostavku ili prestane obavljati svoju dužnost, Nacionalni odbor može imenovati vršitelja dužnosti za dotičnu funkciju, ali najdulje na 90 dana. U tom roku potrebno je održati izvanrednu sjednicu Skupštine, koja će izabrati novog dužnosnika.

Članak 20.

Sjednice Nacionalnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik na osobnu inicijativu, na zahtjev najmanje tri člana Nacionalnog odbora ili na zahtjev Predsjedništva bilo kojeg lokalnog odbora, u roku od 14 dana nakon primitka zahtjeva. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Nacionalnog odbora, a pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova svih članova Nacionalnog odbora.

PREDSJEDNIK

Članak 21.

Predsjednik Udruge bira se u pravilu iz reda Alumni članova, na vrijeme od 1 godine, s tim da može biti biran i više puta.

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu na nacionalnoj razini te odgovara za zakonitost rada Udruge.

Predsjednik Udruge ujedno je predsjednik Skupštine i predsjednik Nacionalnog odbora.

Presjednik Udruge izabire se natpolovičnom većinom glasova svih članova Skupštine Udruge.

Predsjednik Udruge:

 • saziva sjednice Skupštine Udruge i Nacionalnog odbora, predlaže dnevni red te predsjeda istima,
 • održava kontakte s državnim, obrazovnim, kulturnim, privrednim i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu,
 • Skupštini podnosi godišnje izvješće o radu Udruge,
 • Nacionalnom odboru podnosi kvartalno izvješće o radu Udruge
 • odgovoran je za financijsko poslovanje i transparentnost istog,
 • odgovoran je za pravovremeno plaćanje međunarodne članarine,
 • obavlja i druge poslove u skladu s općim aktima Udruge.

NACIONALNI TAJNIK

Članak 22.

Nacionalni tajnik Udruge zastupa Udrugu, odgovara za kvalitetnu administraciju i razmjenu stručnih praksi. Nacionalni tajnik Udruge bira se na mandat od godinu dana, s mogućnošću reizbora.

Nacionalni tajnik Udruge:

 • brine se o urednom vođenju registra članova i pismohrane Udruge,
 • odgovoran je za funkcioniranje međunarodne razmjene stručnih praksi,
 • održava redovnu komunikaciju s glavnim tajnikom IAESTE i drugim zemljama članicama,
 • osigurava pravovremene odgovore na zahtjeve upućene od glavnog tajnika IAESTE, nacionalnih odbora i koordinatora međunarodnih radnih grupa,
 • odgovoran je za sudjelovanje predstavnika Udruge na međunarodnim događajima,
 • odgovoran je za poštivanje i provedbu međunarodnih odluka i međunarodnog statuta u Udruzi,
 • odgovoran je za pravovremenu pripremu za Opću skupštinu (General Conference) IAESTE,
 • rukovodi Izvršnim odborom te o njegovom radu podnosi izvješća Nacionalnom odboru.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 23.

Izvršni odbor je najviše operativno tijelo Udruge, a čine ga voditelji radnih grupa koje se osnivaju za različita područja djelatnosti udruge, kao što su: razmjena, marketing, financije i slično.

Mandat Izvršnog odbora je godinu dana, a njihovim radom rukovodi nacionalni tajnik.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Izvršni odbor donosi poslovnik o vlastitom radu.

LOKALNI ODBORI

Članak 24.

Lokalni odbori mogu se osnovati za područje županija ili gradova, sukladno sjedištima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Pravilnik o osnivanju lokalnih odbora donosi Nacionalni odbor, a odluku o osnivanju Skupština Udruge.

Najviše tijelo lokalnog odbora je Skupština lokalnog odbora, a čine je svi članovi Udruge koji su u pristupnici iskazali da žele djelovati unutar dotičnog lokalnog odbora. Skupština lokalnog odbora donosi Pravilnik o radu lokalnog odbora, te poslovnik o vlastitom radu. Pravilnik o radu lokalnog odbora mora potvrditi Nacionalni odbor.

Predsjedništvo je izvršno tijelo lokalnog odbora i čine ga: predsjednik lokalnog odbora, tajnik lokalnog odbora te određeni broj članova kako se propiše u Pravilniku o radu lokalnog odbora.

Predsjedništvo lokalnog odbora donosi poslovnik o vlastitom radu.

Članak 25.

Tijela lokalnog odbora u svom radu su dužna pridržavati se odluka i naputaka Nacionalnog odbora. Jednom godišnje, u pravilu pred održavanje redovne sjednice Skupštine Udruge, predsjednik ili tajnik lokalnog odbora Nacionalnom odboru podnosi godišnje izvješće o radu lokalnog odbora.

LIKVIDATOR

Članak 26.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Predsjednika.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba član Udruge ili osoba koja nije član Udruge.

Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge. Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

V.   FINANCIRANJE

Članak 27.

Imovinu Udruge čine njezine nepokretne i pokretne stvari, vrijednosni papiri, imovinska prava te novčana sredstva koja Udruga stječe od:

 • donacija, dotacija i sponzorstava,
 • sredstava dobivenih od domaćih i međunarodnih organizacija i institucija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,
 • sredstava ostvarenih sukladno Pravilniku o razmjeni, kojeg donosi Nacionalni odbor,
 • sredstava ostvarenih organiziranjem seminara, predavanja i prezentacija,
 • ostalih prihoda sukladno ciljevima i djelatnostima Udruge te Zakonu o udrugama.

Članak 28.

Udruga raspolaže imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom i propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za predstojeću kalendarsku godinu.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

VI.   STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 29.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje tijelo kojeg ovlasti Nacionalni odbor uz uvažavanje prijedloga članova Udruge te ga podnosi Skupštini na usvajanje.

Članak 30.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 31.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtjevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

VII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Nacionalni odbor imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Nacionalni odbor. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

VIII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Udruga prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom o udrugama.

U slučaju prestanka imovina Udruge pripada, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, pripada “Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta” Republike Hrvatske.

Članak 34.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 5. rujna 2015.

Predsjednik Udruge

Vanja Paulik, v.r.