IAESTE CROATIA
Ivana Lučića 5
10000 Zagreb
http://www.iaeste.hr

Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti IAESTE CROATIA raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STRUČNE PRAKSE U INOZEMSTVU

 

Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti sveučilišnih studija sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu koji do prijave na natječaj nisu napunili 30 godina starosti te zadovoljavaju jedan od ova dva uvjeta:

Natječaj je otvoren od ponedjeljka 04. veljače 2019. do nedjelje 24. veljače 2019. uključivo. Prijave pristigle nakon ovog roka neće se uzimati u razmatranje. Prijava se može obaviti putem weba na stranici http://www.iaeste.hr/natjecaj te je potom potrebne dokumente dostaviti na mail (spojeno u jedan PDF) ili osobno u ured IAESTE-a i to :

Prijava mora sadržavati:

 1. Popunjeni ‘Natječajni list za dobivanje stručne prakse u inozemstvu’ koji se ispunjava na web stranici http://www.iaeste.hr/natjecaj
 2. Potvrdu o upisu godine i prijepis ocjena svih položenih kolegija na studiju s upisanom prosječnom ocjenom na dvije decimale;
 3. Priložiti kopiju uplatnice na račun IAESTE-a na 75kn
  Platitelj: vaše ime, prezime, adresa
  Primatelj: HUMRSPTZ IAESTE CROATIA, Ulica Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb
  Broj računa: HR36 2340 0091 1109 85104
  Poziv na broj odobrenja: vaš OIB
  Opis: Natječaj - grad (napomena: upisujete grad čijem lokalnom odboru se prijavljujete na natječaj)
 4. Dokument kojim se dokazuje znanje stranog jezika sa odgovarajućom kvantitativnom ocjenom. To može biti:
  a) Dokaz o položenom ispitu iz stranog jezika s upisanom ocjenom na matičnom fakultetu (fotokopija prve stranice indeksa i stranice indeksa na kojoj je upisana ocjena - ukoliko se na fakultetu polaže ispit iz stranog jezika) ili
  b) Certifikat o znanju stranog jezika najmanje III. stupnja s ocjenom ili V. stupnja i više bez ocjene izdat od škole stranih jezika u Hrvatskoj ili inozemstvu (fotokopija + original na uvid)
  Za kandidate koji ne posjeduju dokument o znanju stranog jezika IAESTE organizira ispit iz stranog jezika, a održat će se eposredno nakon natječaja o čemu će isti biti obaviješteni isključivo putem weba i e-mailom.

Bodovanje prijava provodi se u skladu s Pravilnikom o razmjeni koji se nalazi na linku: Pravilnik. Nepotpune prijave neće se razmatrati. Povjerenstvo za natječaj će diskvalificirati kandidata ukoliko se ustanovi neistinitost dokumenata.
Neslužbene rang liste kandidata bit će objavljene isključivo na web stranicama IAESTE CROATIA od 01. do 03.03.2019.godine.Svi studenti imaju pravo na žalbu u roku od 04. do 05.03.2019.godine.

Službene rang liste kandidata bit će objavljene na web stranicama IAESTE CROATIA u četvrtak 07.ožujka.2019. godine.

Raspodjela praksi održat će se 08. i 09.03.2019.godine u terminu i po rasporedu koji će biti naknadno objavljeni na web stranicama IAESTE CROATIA.

Osijek, 03. veljače 2019. godine.